ปก

ปก

อาดิลคลินิก คลินิกธรรมชาติบำบัด รักษาโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์ผสมผสาน


   อาดิลคลินิก บริการการแพทย์ครบวงจรสำหรับโรคเรื้อรัง ใช้ภูมิปัญญาสากลร่วมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นนำสมผสานการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนตะวันออก แพทย์แผนไทย แพทย์โฮมิโอพาธี Frequency Medicine และ Quantum Medicine มาประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและครอบครัว 


  Vision
  ใช้ภูมิปัญญาสากลร่วมกับนวัตกรรมด้านการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

   

  Mission
  ประยุกต์ใช้ศาสตร์ตะวันออกและตะวันตกมาบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน 

  มีนวัตกรรมใหม่สำหรับโรคเรื้อรัง โรคร้ายสำหรับท่าน
  เทโลเมียร์ นวัตกรรมต่อยอดรางวัลโนเบล 
  ความหวังใหม่ในการยืดอายุขัยมนุษย์

  กิจกรรม
  •  ปรึกษา ตรวจสุขภาพ ปรับสมดุลระดับเซลล์
  •  การใช้อาหาร น้ำ อากาศ ปรับสมดุลด้วยตนเอง
  •  ปรับสมดุลด้วยโอโซนบริสุทธิ์ 
  •  การออกกำลังกายแบบลัด
  •  การใช้สมาธิปรับสมดุลและบำบัดโรคด้วยตนเอง
  •  การออกแบบตารางชีวิตด้วยตนเอง